Terms Of Service

Bedrijfs Gegevens:

 

Handelsnaam:    FP International
Adres NL:            Norbertusdreef 13
Postcode:            5551BA
Plaats:                  Valkenswaard
Land :                   Nederland
Inschrijving KvK: 17151871
Directie:               F.J.A. Peels
Tel.:                     +31 (0)40 207 5351
E-mail:                 franka@global-business.academy
BTW ID:               
NL001698134B90

 

​Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of registratie opleiding ) heeft gegeven, worden gebruikt.
Deze gegevens zullen niet aan externe partijen worden, gegeven, verhuurd of verkocht.
Daarnaast gebruikt FP International de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren.
Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan FP International .
Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Bij verwijdering van uw gegevens verliest u tevens toegang tot de membership site en eventueel andere sites van FP Int.

 

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten
FP International behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten ) met betrekking tot de door haar gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website,of anderszins door FP International uitgebrachte informatie (schriftelijk, e-mail of anderzijds) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FP International  over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Bij overtreding van het copyright zullen juridische stappen jegens de overtreder worden genomen.

 

Disclaimer

Resultaten weergegeven op deze site zijn niet typisch en van toepassing op de desbetreffende personen en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zult behalen.
Resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen, en zijn afhankelijk van uw inzet, motivatie , vaardigheden, persoonlijke expertise en ervaring.
Wij bieden u de training, technieken en ondersteuning om gelijksoortige en hogere successen te behalen in uw onderneming wij kunnen u echter niet dwingen deze training en technieken te gebruiken, net zo min als het enkel hebben van een wasmachine een garantie is dat uw was schoon wordt.
U zult uw wasmachine op de juiste wijze moeten gebruiken om uw was schoon te krijgen.
Het voeren van uw onderneming en alle bijbehorende werkzaamheden, het al dan niet toepassen en implementeren van de aangereikte training en technieken en daarmede het al dan niet slagen van uw onderneming is een verantwoording die geheel op de schouders van de ondernemer rust ( de cursist).
De resultaten weergegeven op deze site dienen slechts ter voorbeeld, we bieden geen enkele garantie dat u soortgelijke of dezelfde resultaten zult behalen.
Indien financiële resultaten worden vernoemd zijn dit verifieerbare resultaten die slechts dienen als voorbeeld.
Dit is geen “Wordt Snel Rijk” training en presenteren deze training dan ook allerminst als zijnde een “Wordt Snel Rijk” training.
Uw resultaten worden enkel behaald door uw inzet, kennis, vaardigheden, tijd energie, vooropleiding en tal van andere factoren waar FP International geen enkele invloed op heeft.
Als ondernemer aanvaard u dat het voeren van een onderneming risico’s met zich meebrengt, en dat u verlies kunt lijden, FP Int. doet wat in haar vermogen ligt om die risico’s voor u tot een minimum te beperken, echter als ondernemer aanvaard u alle risico’s die behoren bij het voeren van een onderneming.
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de acties die u al dan niet neemt, en of de resultaten die u al dan niet behaalt.

 

Algemene Voorwaarden

artikel 1   Algemeen

 1. De opleidingsinformatie, de aanmelding via de website en de onderstaande voorwaarden vormen tezamen de overeenkomst met FP International welke zijn aangegaan via FP INTERNATIONAL.
 2. Door aanmelding via één van onze websites, telefonisch of via email verklaart de cursist onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren.
 3. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, en FP INTERNATIONAL,tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u op de hoogte bent van, en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

artikel 2  Inschrijfvoorwaarden

 1. FP International verzorgt en biedt B2B trainingen en ondersteuning om u te helpen en te ondersteunen bij de groei van uw (Online) business.
  Door u aan te melden voor één of meerdere van onze producten of diensten geeft u aan het product of dienst, waarvoor u zich aanmeld voor die doeleinden en als zodanig te gebruiken.
 2. U kunt zich inschrijven via onze website: FrankaPeels.nl -GlobalBusinessAcademy.training , telefonisch of via email.
  Door aanmelding  verplicht de cursist zich tot betalen van het overeengekomen opleidingsbedrag zoals vermeld op de factuur.
 3. Indien uw inschrijving telefonisch of via email wordt overeengekomen, stuurt FP INTERNATIONAL u een bevestiging voor deelname en een factuur via Email.
  Na ontvangst verplicht de cursist zich tot betalen van het op de factuur vermelde opleidingsbedrag binnen 7 dagen, en geeft daarmee aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen zoals weergegeven op deze pagina.
  Indien cursist zich wenst te herroepen dient deze binnen 24 uur van aanmelding (telefonisch, via email of via website) dat schriftelijk kenbaar te maken via e-mail aan franka@global-business.academy
 4. Na toezending van de bevestiging behoudt FP INTERNATIONAL zich het recht voor u alsnog voor deelname uit te sluiten indien de betaling op de factuur uitblijft.
  In het geval van live trainingen /workshops behoudt FP INTERNATIONAL zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een live training /workshop te annuleren. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen .
  Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.
  Indien van toepassing zal restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de betreffende live training/workshop plaatsvinden.
 5. Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een live training / workshop, hanteert FP INTERNATIONAL in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium.
  In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren.
  Als FP INTERNATIONAL u niet kan plaatsen, dan komt u automatisch op de wachtlijst en kunt u deelnemen zodra er voor u een opening beschikbaar is.
  Het niet deelnemen aan of niet opkomen dagen bij aanvang van de live training/workshop biedt geen recht op restitutie.
 6.  FP INTERNATIONAL verplicht zich, bij acceptatie van uw inschrijving en na betaling van het volledige door u verschuldigde bedrag, u toegang te geven tot de Global Business Academy membership website dmv het toezenden van uw persoonlijke inlog gegevens.
 7. FP INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen of beëindigen indien veranderingen in de marketing- en communicatiebranche dit noodzakelijk maken, of de kwaliteitseis die FP INTERNATIONAL aan haar programma stelt dit vereist.
  Dit houdt in dat de inhoudt van de Global Business Academy membership site en de trainingen aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.
  Het internet is een voortdurend ontwikkelend en evoluerend “iets”, en dat wil zeggen dat wat 3 maanden geleden effectief was ,dat dat vandaag de dag niet meer zo hoeft te zijn.
  FP INTERNATIONAL doet wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site en de trainingen voortdurend up to date zijn en voldoet aan technieken en methoden die NU werken.
 8. FP INTERNATIONAL is niet verplicht tot het verrichten van andere diensten aan de cursist anders dan het innen van de betalingen, en het toegang verlenen tot de site en de trainingen behorende bij het level van inschrijving.
 9. GBA Elite Level studenten hebben recht op één op één coachingsessies gedurende één jaar ingaand op datum van inschrijving.
  Deze coaching geschiedt telefonisch enkel en alleen op afspraak.
  U kunt hiervoor via de website een afspraak inplannen waarbij u de te bespreken documenten direct mee dient te sturen.
  Bij het niet tijdig aanleveren van de benodigde documenten om uw ingeplande coaching afspraak ten volle te kunnen benutten ,behoudt  FP. Int. zich het recht voor uw afspraak te annuleren.
  Wanneer u niet op het ingeplande tijdstip beschikbaar bent voor de ingeplande coaching afspraak zonder tijdige opgaaf van reden,  behouden wij ons het recht voor u van persoonlijke één op één coaching uit te sluiten.
  Support en coaching betekent dat FP INTERNATIONAL inhoudelijke vragen aangaande de trainingen beantwoordt, samen met u uw vorderingen bespreekt u in de juiste richting stuurt en u advies geeft aangaande de toepassing van de training. Om dit efficiënt en effectief te kunnen doen dient u direct met het inplannen van een afspraak de benodigde documenten zoals; ingevulde werkmap, links naar uw website, statistieken, scripts etc. van wat u wilt bespreken mee te sturen.
  Coaching betekent niet dat FP Int. uw business voor u runt of de ( technische) implementatie voor u doet.
  Voor ( technische) vragen aangaande  aangereikte third party tools ( Wordpress, Facebook, Kartra, Everwebinar, Autoresponder software of andere third party providers), dient u contact op te nemen met de support en helpdesk van de betreffende provider.
  De toepassing van de aangereikte technieken, strategieën en methoden is een verantwoording die geheel op uw schouders rust.
  Voor coaching aan niet GBA Elite Level studenten, of wanneer u extra coaching wilt hanteert FP int. een tarief van 
  € 148,50,- excl. BTW per afspraak welke vooraf voldaan dient te worden.

artikel 3  Prijzen

 1. De op de website van FP INTERNATIONAL vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De vermelde prijzen zijn netto vaste prijzen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen of drukfouten, deze prijzen zijn dan ook niet onderhandelbaar.
  FP INTERNATIONAL zich genoodzaakt zien prijswijzigingen door te voeren, dan geldt het op uw factuur vermelde bedrag voor de duur van de betalingstermijn.( 7 dagen)
 3. FP INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor prijswijzigingen aan u door te berekenen indien u niet binnen gestelde betalingstermijn aan uw verplichting heeft voldaan.

artikel 4  Betalingsvoorwaarden

 1. FP INTERNATIONAL hanteert een integrale prijs waarin de kosten voor de opleiding/training, zijn opgenomen.
 2. FP INTERNATIONAL hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum of – indien de inschrijving binnen 7 dagen voor de start van de opleiding geschiedt – een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.
  De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van FP INTERNATIONAL vervalt niet als de cursist aan de opleiding, de lessen (bijeenkomsten) niet volgt.
 3. Van wanbetaling is sprake als de opleidingskosten niet vóór of op de vervaldatum worden betaald, of als de termijnen op de vervaldata niet van uw rekening kunnen worden afgeschreven.
  Indien de contractant in gebreke blijft en ondanks verzonden herinnering en of aanmaning niet aan zijn betaalverplichting voldoet is de contractant conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan FP. Int. verschuldigd.
  Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012
  15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
  Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.
  In geval van wanbetaling komen alle eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant.
  FP INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de cursist uit te sluiten van de verdere toegang tot de membership site en opleiding/ training tot deze volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

artikel 5  Levering product en wijziging overeenkomst

 1. Na overmaking van het totaal verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur welke u bij aanmelding hebt ontvangen,  ontvangt de cursist via email een link met gebruikersnaam en wachtwoord ( inlog gegevens) om toegang te verkrijgen tot de site behorend bij zijn/haar level van opleiding en training,
  Toezending vindt plaats binnen 24 uur van overmaking op werkdagen, met uitzondering van  weekenden, Zon- en feestdagen. Voor  weekenden, Zon en feestdagen geldt dat toezending zal plaatsvinden binnen 24 uur van de eerste werkdag volgend op de betreffende Zon- of feestdag.
 2. Indien u tijdens de te volgen opleiding/training waarvoor u zich inschreef besluit te upgraden naar een hoger level, dan is dit te allen tijde mogelijk.
  Uw verzoek daartoe dient u schriftelijk per email in bij FP INTERNATIONAL. Het verschil van de prijs van de opleiding  zal in rekening gebracht worden.
 3. Indien gebruik gemaakt wordt van de regeling tot het veranderen van opleiding geeft u aan akkoord te gaan met de huidige voorwaarden zoals weergegeven op deze pagina.
 4. Ten aanzien van “op maat gemaakte” producten, websites, scripts, artikelen, blogposts en/of andere op maat gemaakte producten/diensten zijn er geen terugbetalingen en verkopen zijn definitief.
  Indien u een “op maat gemaakt” product of dienst besteld wordt dit met u vooraf uitvoerig besproken incl. de te verwachte levertijd, na overeenstemming ontvangt u een factuur incl. de omschrijving van het door u bestelde “op maat gemaakte” product/dienst. De werkzaamheden aan uw product starten nadat de gehele betaling zoals vermeld op uw factuur door FP INTERNATIONAL ontvangen is. Indien er sprake is van “meerwerk” wordt dit eerst met u overlegt, waarna het meerwerk aan u in rekening wordt gebracht. FP INTERNATIONAL is enkel en alleen verantwoordelijk voor de creatie en levering van het met u overeengekomen “op maat gemaakte” product.

Artikel 6  Garantie

 1.      FP INTERNATIONAL heeft zoveel vertrouwen in de training en opleiding dat zij het risico van uw investering op zich neemt. Als cursist op het Elite Level ontvangt u een schriftelijke 12 maanden garantie. Deze garantie houdt in dat wanneer aan de voorwaarden zoals in de garantiebepaling is voldaan, en u na 12 maanden van training en opleiding en het toepassen van die training en opleiding niet minimaal een R.O.I van 10X uw investering  kunt behalen, FP Int. u uw initiële  registratie fee zoals vermeld op uw factuur zal vergoeden.
 2. Voor de geldigheid van deze garantie, dient u de trainingen te volgen en toe te passen zoals die worden onderwezen in de  Global Business Academy Membership Site.
  Tevens dient u de garantie uit te printen, in te vullen en binnen 7 dagen na registratie per email te versturen naar franka @ global-business.academy . U vind uw garantie incl. de garantiebepalingen op de Global Business Academy Membership Site.
  De garantie is enkel en alleen geldig nadat het gehele verschuldigde opleidingsbedrag behorende bij het level van inschrijving is voldaan en het garantie formulier volledig ingevuld binnen 7 dagen na inschrijving via email in ons bezit is, en omvat enkel en alleen het initiële opleidingsbedrag zoals op uw factuur vermeld, welke u voor inschrijving heeft ontvangen.

artikel 7  Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. De opleidingskosten omvatten ook het FP INTERNATIONAL studiemateriaal. Van dit materiaal blijven de rechten aan de oorspronkelijke auteur, wier rechten FP INTERNATIONAL handhaaft. Niets uit het FP INTERNATIONAL studiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FP INTERNATIONAL. De templates, scripts, en andere voorbeelden zijn enkel en alleen bedoeld voor uw eigen gebruik.
 2. Het is u niet toegestaan het studiemateriaal van FP INTERNATIONAL aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is u niet toegestaan uw inlog gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Uw inlog gegevens en toegang tot de site zijn strikt persoonlijk.
 4. Het is u niet toegestaan een digitaal en of downloadbaar bestand te verspreiden en/of door te verkopen op cd, via internet of enig ander medium.

 

artikel 8  Annuleringsvoorwaarden

 1. FP INTERNATIONAL neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, email) onderbouwd zijn binnen 24 uur na aanmelding.
  Als annuleringsdatum hanteert FP INTERNATIONAL de ontvangstdatum van uw schrijven. Uw annuleringsdatum wordt door FP INTERNATIONAL altijd gerelateerd aan de aanmelddatum van de opleiding/training welke met u oorspronkelijk is overeengekomen bij inschrijving.
 2. Bij annulering binnen de gestelde 24 uur na aanmelding brengt FP INTERNATIONAL u geen administratiekosten in rekening. Bij Annulering na 24 uur van aanmelding is  FP INTERNATIONAL gerechtigd u 15% Administratiekosten van het overeengekomen factuurbedrag , excl BTW, in rekening te brengen, met een minimum van € 125,-
 3. Door bevestiging en of betaling van het door u verschuldigde bedrag, en of het inloggen op uw account op de website, GlobalBusinessAcademy.training, stemt u in met directe levering van de het door u gekochte digitale product/ dienst. Na ontvangst van uw inloggegevens met toegang tot de Global Business Academy Membership site maakt u geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag.
  De start van de opleiding gaat in nadat het door u verschuldigde bedrag behorend bij het level van inschrijving is voldaan en u de inloggegevens heeft ontvangen. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
 4. Ten aanzien van live trainingen/workshops waarvoor u zich heeft ingeschreven geldt dat u binnen 48 uur, doch uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de live training/workshop waarvoor u zich heeft ingeschreven kosteloos kunt annuleren. Als annuleringsdatum hanteert FP INTERNATIONAL de ontvangstdatum van uw schrijven. Uw annuleringsdatum wordt door FP INTERNATIONAL altijd gerelateerd aan de aanmelddatum van de opleiding/training welke met u oorspronkelijk is overeengekomen bij inschrijving. Uw inschrijving is pas definitief wanneer u aan uw betalingsvoorwaarden heeft voldaan.
 5. Ten aanzien van de aankoop van digitale en/of downloadbare producten geldt geen zichttermijn. Dit betekent dat u de aankoop van digitale en/of downloadbaar bestanden niet achteraf ongedaan kan maken. U koopt een digitaal /downloadbaar bestand enkel voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan een downloadbaar bestand te verspreiden en/of door te verkopen op cd, via internet of enig ander medium.
 6. Gezien de aard van onze digitale producten en diensten en de levering daarvan, biedt FP INTERNATIONAL geen geld terug anders dan wanneer aan de garantie voorwaarden behorend bij het GBA Elite Level is voldaan.

Artikel 9  Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen FP INTERNATIONAL en cursist is het Nederlandse recht van toepassing.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de gebruiker is gevestigd.

Door overmaking van het op uw factuur vermelde bedrag voor één of meerdere van onze producten/diensten, door in te loggen op en/of deel te nemen aan de trainingen, hetzij live, hetzij via de website, geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld op deze pagina.